Biz hakda

https://www.mouldpunch.com/about-us/

“Dongguan Nisun Metal Mold Co., Ltd.”

Jiangsu Taisin New Materials Co., Ltd.

2002-nji ýylda esaslandyryldy we ikinji kompaniýaKunshan Libiao takyk enjamlar, LTD2007-nji ýylda jiangsunyň kunşan şäherinde esaslandyryldywelaýat, Içerde bir diş, diş öndürmekde ýöriteleşýärisplastinka nurbat galyndy zawody. Aziýanyň öňdebaryjy ösüş, önümçilik, synag enjamlary bilen import edilen Taýwandan we galypda birnäçe ýyllyk tejribesi barinersenerler; Tejribeli tehniki amal we hil gözegçiligi topary barişgärler; Esasy önümçilik JIS, ANSI, DIN, GB, ISO we ş.m.urmak we diş plastinkasy, we talaplaryňyza görä edip bilerbazaryň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyrýar.

“Nisun Metal Mold Co., Ltd.” we “Precision” enjamlary

Kunşan Liwiýa, pyçak önümleriniň hemmesi import edilýän ýokary tizlikli polat SKH - 9 (M2), diş plastinkasy Japanaponiýa datong DC53 we ýokary tizlikli polat listi kabul edýär, bu kompaniýa wakuum ýylylygy bejermek enjamlarynyň ýokary hilli, ähli önümler wakuum ýylylygy bejermek we Müşderiniň talaplaryna laýyklykda titanium, nitrid we beýleki ýerüsti bejergiler bolup biler. Müşderä hyzmat derejesini ýokarlandyrmak üçin Liwiýa bazara esaslanýan ýokary hilli gözleg we ösüş toparyny we satuwdan soňky hyzmat toparyny döretdi. , içerki nurbat pudagy üçin iň gowy saýlama bolmaga çalyşyň.

Nisun Metal Mold Co., Ltd.
Biz hakda-1

Biziň kompaniýamyzyň pyçak we diş plastinkasynyň has ýokary öndürijiligi, ygtybarly hili, birinji derejeli hyzmaty, şeýlelik bilen müşderileriň, ýurduň çar künjegine ýaýradylan önümleriň, satuwyň mukdary köpelýär we Kanada, Taýland we beýleki ýurtlara eksport edilýär. Şol bir wagtyň özünde, ikinji ýyllyk agza birligine baha bermek üçin kompaniýamyz yzygiderli şençzen poslamaýan polat berkitme senagaty birleşigi bolup, guangdong welaýatynyň berkitme senagaty birleşigine, üçünji agzanyň agzasy, üstesine-de, kunşan kompaniýamyz we dongguan kompaniýasy boldy. 2010-njy ýylyň oktýabr aýy we 2014-nji ýylyň dekabry ISO9001: 2008 halkara hil dolandyryş ulgamy sertifikatyndan geçdi.

pyçak we diş tabagy
pyçak we diş tabagy
pyçak we diş tabagy

Kärhana medeniýeti

Biziň iş pelsepämiz:

bahanyň hilini, dogruçyllygyň döredilen geljegini dörediň
Hil ülňülerini iki tarapdan ölçäp bolýar, şahsy: dogruçyl ahlakly ahlak talap edýärülňüleri, oňyn gymmatlyklary bar, ynamyň we oňyn şahsyýetiň getirjekdigine ynanýarysşahsyýet üçin has köp baha; Önümler, iň ýokary derejä ýetmek üçin berk we durnukly hil barislegi kanagatlandyrmak, müşderiler üçin has köp gymmatlyk döretmek. Uzak dowam etjek iş alyp barmak üçin çyn ýürekden garamagy, ajaýyp abraýy, ajaýyp önümleri we hyzmatlary talap edýäris.

Aşakdaky gymmatlyklara eýerýäris:
Müşderä üns beriň: müşderini we bazar islegini tapyň, müşderä getirýärmüşderilere baha beriň, hormatlaň we kanagatlandyryň. Müşderiniň garaşyşlaryndan yzygiderli geçiň, müşderiniň wepalylygyny we ynamyny saklaň.
Şahsy we topara hormat: açyk we dogruçyl aragatnaşyk, adalatly we adalatly.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň